(1)
Leksono, E. B. Perspektif Resiliensi Rantai Pasok Wisata Religi Di Gresik . INTECH 2022, 8, 54-60.